ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⴰⵔⵉⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ 08 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵉⴱⴷⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ 08 ⵎⴰⵕⵚ, ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⵏⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⴼⴰⵙⴽⴰⵜⵏ ⴷⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵉ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴷ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⵖⵏⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵉⵏ, ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵛⵇⵇⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏⵜ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷⴷⵔⵏⵜ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵛⵏⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⵉⴷⵍⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ, ⴷ ⵜⵔⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ, ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵣⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ ⴰⵣⵓⵍ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵓⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ, ⵉⵙⵔⵙ ⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2011 ⴳ ⵓⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⵓⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵉ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ. ⴰⵙⵎⵀⵍ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵜ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⴷⵏ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵖⵏⵙⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵎⴰⵕⵙ ⴷ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵉ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ, ⵉⴼⵍⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵏⴳⵔ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴽⴽⴰ, ⵉ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵣ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷⵉⵙ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵢ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ, ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⴰⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵓⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜⵏ ⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵥⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵙⵓⵍ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼ, ⵉⵎⵎⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ.

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵉⵣⴷⴷⴳⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴳⴷⵓⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⴷⴷⵖ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ, ⴷ ⵉⵙⴱⵣⵣⵉⵣⵏ ⵓⵙⵏⵉⵙⵏ, ⴷⴰ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⵏⵏⵓⴽⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⴳⴳⵉⵜⵏ ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ. ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷ ⵙⵓⵍ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵓⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵙ ⵓⵢⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵜⵔⴰⵔ.

ⵙ ⵓⵢⴰ, ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵉⵖⵉⵙ ⵉⵣⴷⴷⴳ, ⴷ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ, ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵍⴷⵓⴷⵉ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵜ ⵉⵥⵥⵏⵥⵕⵏ. ⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ, ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵓⵔⵉⵏ.

ⵜⴳ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⴰⵙⵓⵍⴼ ⴳ ⵉⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵜⴰⵙⴷⵖⵉⵜ, ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵔⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⵢⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⵉⴳⴳ ⴰⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⵉⴼⵔⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵢⴰⵔⵉ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵏⴳⵔ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⴳⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⵉⵍⴰⵡⵏ ⴳⴰⴷⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎⵔ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ, ⵉⴷⴷⵖ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵢⴰⴷⴰⵙ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ, ⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴳ ⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵎⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⴷⴰⴳ ⴰⵏⵚⴽⴰⵡ, ⵉⵙⵙⵏⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⴰⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⴹⵕ ⴳ ⵜⵓⵏⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⵚⵓⴹ ⴷ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵅⵛⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⴳⵍ ⴷ ⵍⴱⴰⵟⵍ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴳⴰⴷⴰⵍⵏ ⵓⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ. ⴰⵎⵎⴰⴽ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴳ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ.

ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴱⴱⵉ ⵉⵙⵓⵔⴰⴼ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⴼⴰⵍ ⴷⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⵛⵏⴰⵏ, ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵖⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ. ⵉⴼⴷⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⵣⴷⴷⴳⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵉ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⵜ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵉⴷⵔⴰⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⴳⵣⵓⵍ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ. ⵙ ⵓⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵜⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⴽⵓⵙ.

ⵎⴽⴽⵍⵉ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴷ ⵓⵙⵔⵣ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵏ. ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵉⵙⵓⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⴷ ⵏⵎⵙⴰⵙⴰ, ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵏⴱⴽⴰⴹⵏ, ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ, ⴷ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵔⴽⵕⴹⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⴰⴽⴷ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵣⵣⵔⴰⴼⵏ ⵙ ⵉⴳⴳⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⴷⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵥⵥⵍⴹ ⴷ ⵉⵍⵎⴹ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵥⵥ, ⴷ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵉⴳⴳⵉⵜⵏ ⵉⵙⵙⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵙⵙⵅⵛⵏ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⴰⵢ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵔⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⴰⴷ, ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵓⵏⴳⵉⵎⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ.

ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵊⵎⵓⵜ ⵏⴳⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⵉⵏ ⵉⴼⵍⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ, ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵉⵏ, ⵉⵙⵖⴰⵏⵙⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ: ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⴳⵉⵜⵏ, ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ, ⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⴳ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⴰⵖⴰⵔⵜ, ⴰⴼⵓⵙ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ, ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ.